Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne mają zabezpieczać właścicieli samochodów, sprawców wypadków i kolizji oraz poszkodowanych przed konsekwencjami zdarzeń z udziałem pojazdów.

Ubezpieczenia te chronią nie tylko w przypadku szkód majątkowych, jak zniszczenie pojazdu, ale przede wszystkim zabezpieczają wszystkie strony przed coraz większymi odszkodowaniami z tytułu ubytku na zdrowiu i zadośćuczynienia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie to ma charakter obligatoryjny, czyli obowiązkowy. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152). Posiadacz pojazdu powinien zawrzeć ubezpieczenie najpóźniej w dniu rejestracji. Niezastosowanie się do wspomnianych przepisów wiąże się z określonymi karami finansowymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) jest zawierane obligatoryjnie przy zawieraniu polisy OC.

Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC).

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które obejmuje przede wszystkim następujące zdarzenia:
– kradzież pojazdu lub jego elementów,
– uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu wskutek :
a. zderzenia pojazdu z osobami , przedmiotami lub zwierzętami ,
b. działania osób trzecich,
c. działania sił przyrody i innych zdarzeń losowych (powódź, huragan, pożar itd.).

W zależności od potrzeb lub wewnętrznej regulacji firmy ubezpieczeniowej zakres omawianego ubezpieczenia ograniczać się może do terytorium Polski lub obejmować będzie szkody wyrządzone na terytorium R.P oraz powstanie poza jej granicami. Zwracamy uwagę na konieczność wyposażenia pojazdów w odpowiednie urządzenia zabezpieczające je przed kradzieżą, co przewidują ogólne warunki ubezpieczeń wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW).

Ubezpieczenie to przewiduje finansową rekompensatę ze strony zakładu ubezpieczeń w przypadku doznania przez kogokolwiek z jadących pojazdem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie Assistance.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią czy kradzieżą pojazdu zaistniałymi na terenie Polski. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe przewidują pomoc techniczną związaną z wypadkiem samochodowym w ramach ubezpieczenia AC lub OC.

Poza tymi wariantami, w przypadku ubezpieczń komunikacyjnych w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń w jakim chcemy dokonać zakupu możemy dokupić dodatkowe rozszerzenia:
 
– Zielona Karta
– Ochrona bagażu
– Szyby samochodowe (bez utraty zniżek w AC)
– Ochrona utraty zniżki (zarówno w OC jak i w AC)
– i inne
 
Dodatkowo warto jest się zastanowić nad:
 
– wariantem serwisowym ubezpieczenia auta
– wykupieniem stałej sumy ubezpieczenia
– możliwością rozłożenia spłaty na raty (jednorazowo, 2 lub 4 raty)
– wyposażenie dodatkowe

Ubezpieczenia Nieruchomości

Polisa mieszkaniowa może chronić nasze mienie i nie tylko mienie w bardzo szerokim zakresie, począwszy od elementów konstrukcyjnych budynku, a skończywszy na zwierzętach domowych. Pełny zakres ubezpieczenia, wraz z wszystkimi dostępnymi rozszerzeniami, może dotyczyć lub obejmować:

 • mury i elementy stałe,
 • ruchomości domowe (w tym zwierzęta domowe),
 • inne budowle znajdujące się na posesji lub poza nią (np. domek letniskowy, a nawet nagrobek cmentarny),
 • pomieszczenia gospodarcze i użytkowe (np. piwnica i garaż),
 • dom w budowie (zarówno budynek mieszkalny, jak i inne budowle),
 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • pomoc prawna,
 • domowy assistance (m. in. pokrycie kosztów interwencji specjalistów).

Umowa ubezpieczeniowa w swojej podstawowej wersji najczęściej obejmuje:

1. Mury i elementy stałe budynku, czyli ściany, fundamenty, elementy konstrukcyjne – to są standardowe zapisy. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe do tej kategorii zaliczają również powłoki malarskie, armaturę sanitarną, urządzenia AGD w zabudowie, meble zabudowie czy okna.

2. Elementy zewnętrzne, które są na trwałe połączone z budynkiem, czyli np. balkony, tarasy, kominy – w standardzie. Niekiedy również anteny, rynny i elementy oświetlenia.

3. Instalacje podstawowe: elektryczna, gazowa, grzewcza, hydrauliczna.

4. Ruchomości domowe– ta kategoria potrafi być bardzo różnie interpretowana, a same elementy ruchome nierzadko pojawiają się dopiero w rozszerzeniu umowy, a nie w podstawowej jej wersji. Powszechnie klasyfikuje się tutaj meble, sprzęt RTV i AGD. W najszerszym wariancie na liście ruchomości znajdować się mogą praktycznie wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie nieruchomości (ubrania, biżuteria, multimedia itd.). Nierzadko są to również zwierzęta domowe, począwszy od tych standardowych (np. koty, psy, rybki akwariowe czy chomiki), a skończywszy na koniach czy pszczołach.

Każda polisa mieszkaniowa jest nieco inaczej skonstruowana i oparta o własny zbiór definicji. W jednej lista ruchomości domowych może zamykać się tylko na meblach i sprzętach RTV/AGD, a w drugiej obejmuje ochroną nawet przydomową pasiekę. Dlatego też porównując ze sobą poszczególne ubezpieczenia, zawsze warto wczytać się spis definicji, który znajduje się na początku OWU. 

Ubezpieczenia Firmowe

Co to jest ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

OC dla firm ma na celu zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jak i przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi czy też niewywiązanie się z zawartej umowy. Proponujemy ubezpieczenia firm handlowych, usługowych, produkcyjnych.

Jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia?

Każda firma ma swoją specyfikę, zatem zakres ubezpieczenia jest wszechstronny, tak aby sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów. Zakres udzielanego ubezpieczenia dla firm i ochrony ściśle wiąże się z branżą, w której porusza się firma.

Wyróżniamy następujące obszary kompleksowej oferty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie majątku firmy (ubezpieczenie mienia firmy) tj. budynków, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia od zdarzeń losowych: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew, wybuch, zalanie, zapadanie/osuwanie się ziemi, opady atmosferyczne
 • ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu
 • ubezpieczenie przedmiotów szklanych (szyby okienne, gabloty reklamowe, stoły, lady sprzedażowe, lustra, przegrody ścienne, boksy, kabiny, wykładziny kamienne) od pęknięcia i stłuczenia
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, na przykład: upadek laptopa, Mowa tutaj także o sprzęcie przenośnym, który znajduje się poza miejscem ubezpieczenia, dane zapisane w komputerze jeśli utracono dane i firma ponosi koszty odtworzenia danych
 • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności. Firma jest zobowiązana do naprawienie szkód wynikłych ze swojego niedbalstwa, a także gdy nie miała bezpośredniego wpływu na zdarzenie, jednak kodeks cywilny czyni nas odpowiedzialnym. Nieodśnieżony chodnik przed firmą, na którym poślizgnął się pieszy czy też odłamanie się kawałka budynku na silnym wietrze, który upadł na zaparkowany samochód – w tych sytuacjach przyda się ubezpieczenie OC firmy, czyli polisa OC dla firmy. Każdy pracodawca powinien liczyć się z konsekwencjami jakie niesie ze sobą wyprodukowanie produktu. Przedsiębiorca powinien zapoznać się z obowiązującym prawem, sprawdzić wymagania bezpieczeństwa dla poszczególnych kategorii produktów. Jeżeli producent nie przewidzi możliwych przypadków niewłaściwego użycia i nie poda takiej informacji w instrukcji użytkowania może dojść do nieszczęścia. Wyobraźmy sobie rowerzystę, który doznał wypadku w wyniku odłamania się mocowań na osi koła. Jeżeli istnieje związek przyczynowy między wadą a szkodą, to przedsiębiorca odpowiada za te szkody i jest zobowiązany do jej naprawienia. Pomocne okaże się posiadanie ubezpieczenie firmy czy polisy z OC za produkt. Druga kwestia to odpowiedzialność za wadliwe wykonanie usługi bądź niewywiązanie się z warunków umowy. Przedsiębiorca zajmujący się multimedialną obsługą imprezy masowej (np. koncert) ponosiłby winę za nieudany występ, gdyby z głośników nie popłynęła muzyka, a telebimy nie wyświetliły obrazu. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu dla firmy z uwzględnieniem OC kontraktowego.

Ubezpieczenia Zdrowotne

Prywatne polisy są płatnym dopełnieniem publicznego ubezpieczenia zdrowotnego gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie stanowią dla niego alternatywy, ale można z nich korzystać równolegle. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne umożliwia pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych realizowanych we wskazanych przez ubezpieczyciela placówkach medycznych

Należy mieć na uwadze, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie zastąpi tego gwarantowanego przez NFZ. W nagłych wypadkach, gdy konieczne jest ratowanie życia, pacjent trafia do publicznego szpitala. Jeśli zdecydujemy się na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, pamiętajmy więc o opłacaniu obowiązkowych składek na publiczną opiekę zdrowotną, by uniknąć wysokiej faktury za ewentualne leczenie w publicznym szpitalu.

Zalety prywatnych pakietów medycznych

Zanim podejmiemy decyzję, jakie ubezpieczenie zdrowotne wybrać, warto zapoznać się z listą korzyści związanych z ubezpieczeniem prywatnym:

 • wysoka jakość świadczeń,
 • większy komfort leczenia,
 • lepszy dostęp do lekarzy specjalistów – brak konieczności posiadania skierowania,
 • duże zaangażowanie lekarzy przyjmujących w placówkach prywatnych,
 • dogodne godziny przyjęć,
 • krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza,
 • ubezpieczenie zdrowotne prywatne wiąże się zwykle z dostępem do bardziej nowoczesnego sprzętu medycznego.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość indywidualnego dopasowania usług. Dostępne są polisy zdrowotne w wariantach podstawowych lub rozszerzonych o różnym zakresie usług. Dzięki temu można dostosować ubezpieczenie do własnych potrzeb i możliwości finansowych.